תקנון תחרות T2MED

1. תחרות T2Med (להלן “התחרות”), הינה פעילות לימודית המאורגנת על ידי הפקולטה לרפואה (להלן “הפקולטה”) בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (להלן “הטכניון”) על מנת לקדם את החינוך ליזמות רפואית בקרב סטודנטים הלומדים בטכניון.

הוראות כלליות

2. הפקולטה הינה עורכת התחרות. בחירת המשתתפים בתחרות, אופן השיפוט, זהות השופטים והרעיונות המשתתפים הינם לשיקולה הבלעדי. כמו כן, בחירת הזוכים, דירוגם וצורת מתן הפרסים.

3. תקנון זה מסדיר את היחסים בין המשתתפים בתחרות לבין הפקולטה בכל עניין הנוגע לתחרות.

4.הוראות תקנון זה גוברות על כל פרסום אחר, בעל פה או בכתב, אודות התחרות.

5. בהירשמם לתחרות, המשתתפים מאשרים שקראו את התקנון והסכימו לכתוב בו.

6. הפקולטה מינתה ועדה מטעמה לארגן את התחרות והיא מייצגת את הפקולטה בענייני התחרות (להלן “הועדה המארגנת”), בראשות סגן הדיקן לעניינים אסטרטגיים.

מהלך התחרות

7. התחרות תכלול את השלבים להלן

1) הרשמה של מועמדים לתחרות באמצעות אתר האינטרנט של התחרות: t2med.co.il, (להלן “האתר”)

2) מיונים למשתתפים על ידי הועדה המארגנת

3) מסירת הודעה למועמדים שהתקבלו לתחרות (להלן “המשתתפים”)

4) הצעת רעיונות למיזמים עליהם יעבדו הקבוצות

5) פרסום הרעיונות המוצעים לכלל המשתתפים

6) הצבעה על ידי המשתתפים אשר בה יבחרו הרעיונות שישתתפו בתחרות

7) חלוקה של המשתתפים לקבוצות

8) עבודה על הרעיונות בהתאם לדרישות התחרות

9) גמר התחרות

השתתפות בתחרות

8. לתחרות רשאי להירשם כל סטודנט מן המניין הלומד לתואר בטכניון. סטודנטים מאוניברסיטאות בחו”ל שיש להן הסכם שת”פ עם הטכניון יורשו להשתתף באישור דיקן הפקולטה לרפואה.

9. הועדה המארגנת רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבצע פעולות לצורך קבלת מידע על הנרשמים לצורך החלטה על קבלתם, לרבות, אך לא רק: ראיון טלפוני, מידע בכתב שיספק הנרשם בטופס ההרשמה ועיון במידע הפתוח לציבור הרחב.

10. הועדה המארגנת תקבל לתחרות משתתפים מתוך הנרשמים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לקבל לתחרות סטודנטים שאינם עומדים בתנאים בסעיף 8, בהתאם לשיקול דעתה.

הרעיונות המשתתפים

11. הרעיונות עליהם יעבדו הקבוצות יוצעו על ידי המשתתפים בתחרות.

12. על הרעיונות להיות חדשניים, כלומר רעיונות אשר אינם קיימים עדיין בשוק, לפחות לפי מידע הזמין לציבור הרחב.

13. יובהר כי על הרעיונות להיות חדשים, כלומר חל איסור על הצעת רעיון אשר המציע כבר עסק בפיתוחו בעבר, לדוגמא: במסגרת פרויקט לתארים מתקדמים וכו’.

14. על הרעיונות להיות רעיונות בתחום הרפואה. כלומר, רעיונות למוצרים, שירותים, טכנולוגיות, מכשור רפואי, שיטות או מיזמים אשר מטרתם העיקרית היא שימוש במסגרת של טיפול רפואי, מניעה של מחלות וסיבוכיהן, אבחון בעיות רפואיות, שיפור הסכות (פרוגנוזה) של בני אדם הלוקים בבעיות רפואיות, מחקר מדעי בתחום הרפואה, שיפור מצב בריאותו של אדם או שיפור איכות חייהם של בני אדם הסובלים מבעיה בריאותית. למרות האמור בסעיף זה, הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לאשר רעיונות שאינם עומדים בתנאים אלו, אם תמצא שהם כלולים בתחום הרפואה.

15. ההחלטה של הועדה המארגנת על פסילה של רעיון מהשתתפות בתחרות איננה ניתנת לערעור והועדה איננה נדרשת לנמק את החלטתה.

16. מתוך הרעיונות המוצעים אשר אושרו על ידי הועדה המארגנת, יבחרו המשתתפים את הרעיונות הטובים ביותר לדעתם. הרעיונות שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיו הרעיונות עליהם יעבדו הקבוצות.

מחלוקת

17. בכל מחלוקת או השגה של מי מהמשתתפים למול הועדה המארגנת בקשר לאופן ניהול התחרות, תוצאותיה, פרשנות התקנון, קבלת משתתפים וקבלת רעיונות, ניתנת לראש הועדה זכות הכרעה בלעדית והכרעתו איננה ניתנת לערעור ותחייב הן את הפקולטה והן את המשתתפים.

התנהגות נאותה

18. הפקולטה הינה גוף חינוכי אשר מהווה חלק מהטכניון, לכן, תקנוני הטכניון באשר להגבלת עישון ונוהל מניעת הטרדה מינית בטכניון מחייבים את כלל משתתפי התחרות בכל זמן שהם שוהים בשטח הפקולטה ומשתתפים בפעילויות מטעם התחרות בכל פלטפורמה טכנולוגית.

19. הועדה המארגנת, באישור ראש הועדה, רשאית להרחיק ממתחם התחרות הפיזי או הטכנולוגי כל אדם אשר מאיים על שלומם של משתתפי התחרות והשוהים בפקולטה, מפר את הסדר הציבורי בתחומי הפקולטה, מפריע למהלכה התקין של התחרות או לעבודה השגרתית בפקולטה, מפר את החוק או את תקנוני הטכניון.

21. אדם שיורחק לפי כוח סעיף 19 שהוא משתתף בתחרות, השתתפותו תופסק לאלתר ולא יהיה זכאי לפרס גם אם לפני ההרחקה היה שייך לאחת הקבוצות הזוכות.

22. הועדה המארגנת רשאית, באישור ראש הועדה, להפסיק את ההשתתפות של משתתפים או של קבוצות עקב התנהגויות הפוגעות במהלכה התקין וההוגן של התחרות, לרבות, אך לא רק: העתקה מקבוצה אחרת, חבלה בעבודתה של קבוצה אחרת, התנהגות בלתי הולמת וכו’.

קבוצות

22. החלוקה לקבוצות תתבצע במהלך התחרות.

23. ראש הקבוצה של כל קבוצה יהיה המשתתף אשר הציע את הרעיון עליו הקבוצה עובדת, מתוך הרעיונות אשר התקבלו לתחרות בהתאם לסעיף 16.

24. הקבוצות יכללו עד 5 משתתפים לכל היותר.

25. על כל קבוצה לכלול לכל הפחות סטודנט אחד מהפקולטה לרפואה ולפחות סטודנט אחד מפקולטה מדעית או הנדסית.

26. על כל חברי הקבוצה להיות נוכחים בכל הפעילויות במהלך התחרות, פרונטליות ובפלטפורמות טכנולוגיות שונות.

27. קבוצה אשר הרכב הסטודנטים שלה אינו עומד בתנאי האמור בסעיף 25 במועד ההצגה הסופית לא תהיה זכאית לזכות בפרסים.

קניין רוחני

28. התחרות הינה אירוע לימודי ולכן כלל זכויות הקניין הרוחני ביישום הרעיונות המוצעים במסגרת התחרות ובתוצרי הקבוצות במסגרת התחרות הינן של המשתתפים אשר יצרו אותם. לא תהיה למשתתפי התחרות כל טענה לטכניון ובפרט לפקולטה לרפואה בטכניון בדבר אחריות בקשר עם קנין רוחני אשר יפותח במסגרת ו/או בעקבות התחרות.

שיפוט

29. בחירת הזוכים בתחרות ודירוגם תתקיים במהלך גמר התחרות:

1) כל אחת מהקבוצות שתהיה ערוכה לכך תציג את עבודתה לפאנל השופטים הראשי ולכלל משתתפי התחרות. פאנל השופטים הראשי ידרג את הקבוצות למקומות השונים בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.

30. להלן הקרטריונים לבחירת הזוכים בתחרות:

1) עד כמה משמעותי הצורך למוצר זה?

2) רמת החדשנות שברעיון

3) מודל עסקי

4) התרשמות כללית מהקבוצה

5) אופן הצגת הרעיון

31. פאנל השופטים יורכב מאנשי מקצוע מובילים מתחומי היזמות, הרפואה, והאקדמיה על ידי הועדה המארגנת בהתאם לשיקול דעתה.

פרסים

32. הקבוצות הזוכות יקבלו פרסים בהתאם לנספח הפרסים לתקנון זה שיתפרסם באתר לקראת מועד התחרות. הפקולטה רשאית, באישור ראש הועדה, להחליף את הפרסים בפרסים אחרים בערך דומה בהתאם לאילוצים טכניים ושיקול דעתה.